Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Jiří Jakoubek, kaplan
+420 720 206 260

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Události ve farnosti Náchod v roce 2008

Pravidelné akce:

 • Poutní a posvícenské mše sv. v kostelech a kaplích.
 • Mše sv. a bohoslužby slova se sv. přijímáním v kostelech a kaplích spojené s májovými pobožnostmi.
 • Svátost smíření a mše sv. v domově důchodců.
 • Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince.
 • Bohoslužby slova se sv. přijímáním a návštěva nemocných v penzionu Betánie.
 • Bohoslužba slova se sv. přijímáním v penzionu Marie.
 • Bohoslužby slova v kostele sv. Vavřince a vikariátní konference.
 • Rozjímání nad Biblí v penzionu Harmonie.
 • Svátost smíření na 1. čtvrtek v měsíci v Č. Čermné a ve Studnici.
 • Svátost smíření na 1. pátek v měsíci v kostele sv. Vavřince.
 • Adorace NSO – 1. neděli (celodenní) a 1. pátek v měsíci (po mši sv. ).
 • Podávání sv. přijímání o nedělích nemocným doma, v nemocnici a v domově důchodců jáhnem, sestrou a akolyty.
 • Podávání sv. přijímání a svátosti pomazání nemocných, nemocným a nemohoucím doma, v nemocnici, penzionech a domově důchodců – podle přání a také pravidelné návštěvy knězem.
 • Vyučování náboženství. Na děkanství: třídy 1-9 a středoškoláci, na školách: Staré Město, Studnice, v rodinách v České Čermné.
 • Individuelní vzdělávací program pro děti a mládež.
 • Individuelní příprava dětí, mládeže a dospělých na svátosti.
 • Ekumenická setkání duchovních z církví působících v Náchodě.
 • Ekumenické bohoslužby.
 • Setkání Pastorační rady farnosti.
 • Setkání Ekonomické rady farnosti.
 • Setkání katechetů.
 • Ministrantské schůzky - starší.
 • Ministrantské schůzky - mladší.
 • Schůzky skautů.
 • Setkání seniorů.
 • Setkání modlitebního Večeřadla.
 • Setkání kroužku - Modlitby matek.
 • Setkání redakce farního časopisu „Setkání“.
 • Putovní okruh Schönstattských kapliček.
 • Živý růženec.
 • Setkání mládeže.
 • Setkání rodičů s dětmi „Andělka“ (odpolední zpívání).
 • Zkoušky chrámového sboru.
 • Zkoušky rytmické skupiny mládeže.
 • Příprava na 1. sv. přijímání děti.
 • Příprava na svátost biřmování.

Kalendář akcí:

 

Leden

5. 1.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince na podporu Tříkrálové sbírky. Účinkoval Smyčcový orchestr a Pěvecký sbor Základní umělecké školy v Náchodě.

 

6. 1.
Tříkrálová sbírka ve farnosti za účelem získání finančních prostředku na provoz Charity.

 

6. 1.
Při slavnostní mši sv. v 9.00 hod. účinkoval náchodský pěvecký sbor HRON.

 

9. 1.
V rámci aliančního týdne v Náchodě kázal ve sboru CČSH P. Boguslaw Partyka.

 

11. 1.
Ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Vavřince vedl P. Boguslaw Partyka, kázal farář CČSH Zdeněk Kovalčík.

 

20. 1.
Uskutečnil se varhanní koncert určený pro sponzory, díky nimž se podařilo na podzim minulého roku realizovat opravu varhan v kostele sv. Vavřince, i pro farníky. Účinkovali: Jaroslava Matějková a Radek Hanuš.

 

22. 1.
P. Jaroslav Jirásek se rozdělil o dojmy z cest po Nepálu s promítáním snímků pomocí data projektoru.

 

Únor

7. 2.

Na děkanství proběhlo oblastní katechetické setkání vedené školiteli z Katechetického Centra v Hradci Králové.

 

Březen

7. 3.
Předvelikonoční vyrábění pro děti ve věku od 6 do 15 let na faře spojené s možností svátostného smíření. Aktivitu připravila s. Marijana společně s paní Kabrhelovou.

 

Duben

6. 4.
Společenství mladších manželů připravilo zakončení nedělní adorace. Kromě modliteb a písní s kytarou i krátkým programem pro děti.

 

12. 4.
Diecézního setkání ministrantů v Ústí nad Orlicí se zúčastnilo několik starších ministrantů z naší farnosti.

 

23. 4.
V klášteře Sester Klarisek v Kladsku se uskutečnila slavnostní poutní mše sv. ke ctí sv. Jiří a Vojtěcha. Hlavním celebrantem byl P.Boguslaw Partyka. Přítomní byli i farníci z Náchoda a zástupci Města Náchod a Města Kladsko.

 

25. 4.
Mše sv. s náchodskými oddíly skautu a junáka se uskutečnila v kostele sv. Vavřince na svátek jejích patrona – sv. Jiří.

 

26. 4.
Hlavní poutě královéhradecké diecéze ke sv. Vojtěchovi na Libici a oslav 65 let pana biskupa Dominika Duky OP se zúčastnili oba kněží z Náchoda.

 

Květen

3. 5.
Na první sobotu měsíce května se uskutečnil tradiční poutní zájezd do Českomoravské Fatimy – Koclířova.

 

31. 5.
Výlet pro děti do Suchdolu nazvaný „Cestami Panny Marie“. Připravila s. Marijana a pí Kabrhelová s dalšími pomocníky z řad farní mládeže. Výletu se zúčastnilo asi 20 dětí.

 

1. - 31. 5.
Během měsíce května bylo v Náchodě, ve Studnici, Č. Čermné a v okolních kaplích celkem 59 májových pobožností.

 

Červen

1. 6.
Společenství mládeže připravilo a zaštítilo pro své vrstevníky s nabídkou i pro celou farnost „Večer pro mladé“. Na programu byla přednáška P. Petra Kubanta: Okultismus a magie, promítání snímku: Mozaika pro Tábor a na závěr opékání buřtů na zahradě za děkanstvím a příležitost k vzájemnému sdílení.

 

7. 6.
Zástupci z řad náchodské mládeže se zúčastnili vikariátního volejbalového turnaje, který proběhl v Červeném Kostelci.

 

25. 6.
Na závěr školního roku se uskutečnil tradiční koncert Smyčcového orchestru Základní umělecké školy Náchod v kostele sv. Michaela.

 

28. 6.
Ekumenická bohoslužba na Žernově.

 

Červenec

6. 7.

Jáhenské svěcení dosavadního pastoračního asistenta Vladimíra Handla.

 

12. 7.
Tábor náchodských skautů a junáků v Dědové pod vedením hlavních vedoucích p. K. Kašpara a p. J. Páci a jejich pomocníků. Počet účastníků 35. Mše sv. tam byla sloužená panem děkanem B. Partykou v sobotu 12.7.

 

Srpen

12. 8.
Prázdninového tábora děvčat v trvání 4 dnů pod vedením náchodských katechetek – s. Marijany Syrovátkové a Eriky Kabrhelové.

 

10. 8.
Svatovavřinecká slavnostní poutní mše sv. Při mši sv. proběhlo tradiční posvěcení chleba.

 

10. 8.
Poutní mše sv. večerní v kostele sv. Michaela byla se zpěvem účastníku varhanického kurzu Církve československé husitské.

 

15. 8.
Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie sloužil v 18.00 hod. poutní mši sv. v kapli na náchodském zámku biskup Dominik Duka.

 

Září

20. 9.
Kněžské svěcení jáhna Vladimíra Handla a jeho nástup jako kaplana farnosti Náchod.

 

20. 9.
Sraz náchodských ministrantů současných i bývalých. V programu bylo: 14.15 hod. mše sv. v kostele sv. Vavřince, 14.45 – 15.45 hod. prohlídka výstavy fotografii a promítání filmu ze slavnosti Božího Těla v r. 1961, malé občerstvení a ukončení v restauraci Vatikán.

 

22. 9.
Vizitace farnosti Náchod a Studnice náchodským vikářem P. ICLic. Václavem Hegrem před generální biskupskou vizitaci.

 

24. 9.
Začátek přípravy zájemců o svátost biřmování. Setkání s pravidelností ve středu po 14 dnech, začátek v 17.00 hod.

 

28. 9.
Bylo možno si prohlédnout v klubovně Junáka připravenou výstavu historických fotografií z náchodské farnosti.

 

Říjen

4. 10.
Na 1. říjnovou sobotu se uskutečnil zájezd do Českomoravské Fatimy – Koclířova.

 

4. 10.

Třetí oddíl Junáka pořádal Večerní pohádkový les pro děti. Start byl od fary. Děti doprovázeli rodiče.

 

18. 10.
Vikariátního setkání mládeže v Novém Městě v klubu Mandl se zúčastnila mládež z naší farnosti.

 

19. 10.
Pro tuto misijní neděli byly v kostele sv. Michaela připravené koláčky za dobrovolné příspěvky. Výtěžek byl věnován na misie.

 

Listopad

2. 11.
Ke 40. výročí zpívání rytmických mší sv. byly v kostele sv. Michaela zpívány písně, které se zpívaly pří první rytmické v roce 1968. Aktivisté této akce pozvali všechny příznivce a průvodní členy sboru k účasti na této bohoslužbě a zapojení se do sboru a ke dvěma zkouškám.

 

4. 11.
Proběhla kanonická vizitace, kterou provedl otec biskup Dominik Duka. Při této příležitosti se uskutečnilo setkání i s PRF a ERF Náchod a ERF Studnice a setkání s akolyty, s katechetkami, s kostelníky a ministranty staršími i mladšími.

 

6. 11.
Proběhlo ve farním sálu na děkanství oblastní setkání katechetů.

 

16. 11.
Na společenství mládeže byli pozváni zájemci ke shlédnutí snímku ze setkání mladých se Sv. otcem v Sydney. O dojmy a zážitky se rozdělila přímá účastnice setkání (slovem, obrazovým materiálem).

 

18. 11.
Uskutečnila se vikariátní konference, které se zúčastnil otec biskup Dominik Duka.

 

30. 11.
Tradičně i letos na 1. adventní neděli proběhlo ve večerních hodinách setkání u adventního stromečku na Masarykově náměstí. Vystoupila (slovem a písní) a 1. adventní svíci zapálila církev římskokatolická a církev adventistů.

 

Prosinec

3. 12.
Provedení koncertu duchovní hudby v kostele sv. Vavřince. Účinkovali: operní pěvkyně Ema Hubáčková, klavírní virtuos Vladimír Župan a houslista Vadim Minčuk – člen orchestru Filharmonie HK.

 

13.12. a 20.12.
Každoročně i letos proběhlo rozsáhlé stavění Betléma pro kostel sv. Vavřince za účasti mnoha farníků.

 

16.12. – 22.12.
Příležitost ve svátosti smíření dopoledne a odpoledne v kostele sv. Vavřince, sv. Michaela a v kaplích na vesnicích.

 

17.12. – 22.12.
I v dalších dnech byla při mších (za nemocné) v kostele sv. Vavřince, kostele sv. Michaela i na vesnicích udělována svátost pomazání nemocných.

 

17.12.
Provedení předvánočního koncertu „Ave Meria“ v kostele sv. Vavřince. Účinkovali: Vladimír Župan, Michal Novenko, Ema Hubáčková a Skřivánci, soubor Jiráskova gymnázia.

 

19.12.
Uskutečnilo se na děkanství Adventní vyrábění pro děti spojené s nabídkou svátosti smíření.

 

21.12.
Proběhla skautská vánoční besídka na děkanství.

 

21.12.
Provedení vánočního koncertu pěveckého sboru HRON a sboru Jiráskova gymnázia v kostele sv. Vavřince.

 

21.12.
„Devatenáctý svobodný advent“ jako komponovaný pořad náchodských církví se uskutečnil na 4. adventní ve velkém sále Městského divadla. Sbírka byla určená na Domov sv. Anny pro matky s dětmi.

 

30.12.
P. Linhart pozval náchodské farníky na promítání o své cestě po Gruzii. Program se uskutečnil v malém sále Městského divadla. Konsekrace nového kalichu při poslední děkovné mši sv. na závěr roku 2008, slavnostní adorace NSO a Te Deum.