Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Jiří Jakoubek, kaplan
+420 720 206 260

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Stanovy pastorační rady

Pastorační radu farnosti tvoří:

  • farář
  • ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem ( kněží, jáhnové)
  • po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity) … případně z farností spravovaných excurrendo, které nemají vlastní farní radu
  • 2 - 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí)
  • 2 - 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených členů)

Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kánonu 519 a 536 Kodexu kanonického práva.

Volby:

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky.

Volební právo:

  • právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti
  • právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.

Volební řád:

  • farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů
  • kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy, které vložíte do schránky v předsíni kostela, posoudí farář a volební komise, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si písemný souhlas s kandidaturou.

Stanovy pastorační rady farnosti královéhradecké diecéze jsou k dispozici na děkanství