Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod

farnost.nachod@tiscali.cz
+420 491 428 355

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Jiří Jakoubek, kaplan
+420 720 206 260

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

Výuka náboženství v Náchodě na děkanství 2017 / 2018

 

1. a 2. třída pátek 15.00 - Ing. Erika Kabrhelová a Marie Chocholoušová
3.třída pátek 15.00 - P. Jiří Jakoubek
4. třída pátek 14.00 - Ing. Erika Kabrhelová
5. třída pátek 15.00 - Ing. Pavla Maršíková
6. a 7. třída čtvrtek 15.30 - P. Jiří Jakoubek
8. a 9. třída čtvrtek 15.30 - P. Zdeněk Kubeš

 

Společenství mladší mládeže vede P. Jiří Jakoubek v pátek od 19:00 hodin.

Školy

Studnice čtvrtek 16:45 P. J. Jakoubek
Česká Čermná středa 14:00 P. J. Jakoubek

O výuce náboženství

Jako tělo potřebuje pravidelný přísun potravy, tak i víra potřebuje neustálý duchovní růst. K tomu má pomáhat i výuka náboženství. Tu ovšem nelze považovat za jediný zdroj víry. To je vlastně hlavně úkolem rodičů, kteří se k tomu zavázali při křtu svého dítěte a od malička mají předávat svým dětem zrnka víry úměrné jejich věku. Také každodenní modlitba a pravidelná účast na mši sv. a život podle křesťanské nauky by měly být výchozím bodem k dalšímu pronikání do pravd katolické víry na hodinách náboženství. Tyto hodiny jsou určeny pro všechny zájemce o poznání pravd katolické víry, jejích historických souvislostí mezi Starým a Novým zákonem a pro jejich prohlubování; tedy i pro ty kdo hledají nebo mají snahu najít cestu k Bohu. Úkolem však není pouze dosáhnout potřebné znalosti, ale snad ještě důležitějším prvkem je prohloubení víry.

 

Žáci ze základních škol, od 1. do 9. třídy, mají výuku na děkanství na náměstí. Také je částečně vyučováno i na ZŠ ve Starém Městě. V jednotlivých ročnících je výuka rozčleněna podle psychických zralostí žáků a témata jsou zhruba následující:

Osnovy výuky náboženství

1.třída: seznámení se základními pojmy víry a základními událostmi ze života Ježíše Krista (Vánoce, Velikonoce, nanebevstoupení, Josef, Maria, některé zázraky), budovat návyk modlitby.
2.třída: rodina, církev, farní společenství, modlitba Páně, Ježíšův život.
3.třída: první lidé, hřích, desatero, struktura mše svaté, eucharistie.
4.třída: společenství, Izraelité, blahoslavenství, odkaz Poslední večeře, liturgický rok, misie.
5.třída: Abraham, Vyznání víry, Jan Křtitel, svátost smíření, svátost kněžství, církev v Čechách a na Moravě
6.třída: život v církvi, David, vznik lidského života, křest, zákon lásky, Duch svatý.
7.třída: stvoření, tajemství života, žít s Bohem, tajemství víry, zaslíbená země.
8.třída: kdo jsem já, jsme povoláni ke svobodě, zodpovědnost, Kristus je naše naděje
9.třída: lidé hledají Boha, Bůh se stal člověkem, stvoření – dar a úkol, žití v jednotě s Bohem, žití ve společenství, spiritualita, manželství.

 

Výuka náboženství pro středoškoláky a vysokoškoláky je více orientována podle zájmů studentů a měla by vést k prohloubení víry a základních znalostí Písma svatého, osvojení Katechismu a základních dokumentů církve a křesťanské morálky. Měla by být více dialogem a tříbení vlastního pohledu a pochopení podstaty víry a jeho souladu se světem..